Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم موضوع: تفکر انتقادی در آموزش و پرورش نوین دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دوازدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دوازدهم موضوع: بنیادهای نهاد آموزش و پرورش مدرن دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت یازدهم

کاوشگری جامعه ریشه های استبداد زدگی – قسمت یازدهم    موضوع: نهاد مدرسه دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس پنج شنبه ، ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱ www.tasvirazadi.com

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت دهم

کاوشگری جامعه بحث ریشه های استبداد زدگی – قسمت دهم موضوع: دوست یابی‌ انسان – دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com  

برنامه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت نهم

برنامه کاوشگری جامعه
دکتر کورش عرفانی
ریشه های استبداد زدگی
تلویزیون پارس
قسمت نهم

برنامه کاوشگری – قسمت هشتم

رفتار استبداد منشانه ی ما از کجا شکل می گیرد؟ این برنامه به مبجث اجتماعی شدن و نگرانی های دوران کودکی در این مورد می پردازد.

برنامه کاوشگری جامعه – بخش ششم

بحث ریشه های استبداد زدگی
موضوع: نقش توانایی های کلامی کودک در فرهیختگی شخصیت

ریشه های استبداد زدگی – قسمت پنجم

ریشه های استبداد زدگی
قسمت پنجم