Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 October 2020 /  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

کمپین جهانی لغو اعدام در ایران: شروعی برای پایان

بی شک ایرانیان زیادی هستند که حاضرند از وقت خود، از توان خود و با پول خود به این کار کمک کنند. کافیست که عده ای باورمند جلو بیافتند و یک «هیئت تدارک کمپین لغو اجباری مجازات اعدام» را تشکیل دهند. همه چیز از اولین تماس شروع می شود. جهان، همیشه، بر اساس فکر و عمل باورمندان تغییر کرده است، آنها که به توان خود باور ندارند، هرگز نقشی در دگرگون سازی سرنوشت جوامع نداشته اند. پایان استبداد در ایران با لغو مجازات اعدام آغاز می شود. این گوی و این میدان.