Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 February 2020 /  جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸

ضرورت رهبر و رهبری

وقتی راه مشخص شد، رهبر و رهبری هم معنا و مورد پیدا می کند. راه رهایی، تلاش تک تک ما برای ساختن قدرت اجتماعی است.