Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

«بین الملل انسان مداری»: انسان مداران جهان متحد شوید! کوروش عرفانی

به راه انداختن «بین الملل انسان مداری» نیاز دارد به عده ای که به این مکتب باور دارند و اهمیت حرکت به موقع برای ترویج و استقرار آن را دریافته اند. هر یک از ما با مطرح کردن این ایده و تکمیل و ترویج و توسعه ی آن می توانیم پیشگام چنین حرکتی باشیم. حرکتی که در پس دهه ها تلاش و زحمت، در نهایت، دنیایی بهتر را به ارمغان خواهد آورد: دنیای بدون داعش، دنیای بدون اعدام، دنیای بدون شکنجه، دنیای بدون قتل عام و شاید، روزی، دنیای بدون جنگ. دنیایی شایسته ی مقام انسان. چنین جهانی قابل برپایی است، نیاز به افرادی خودباور دارد، پس، انسان مداران سراسر جهان متحد شوید تا بتوان دست دردست هم به یک تلاش سازمان یافته برای نجات خود، برای نجات بشریت، دست زد.

اطلاعیه ی سازمان خودرهاگران درباره ی قتل افشین اسانلو

راه رهایی طبقه ی کارگر در سازماندهی درون طبقاتی خویش از یک سو و پیوند یافتن با شبکه های دیگر سازماندهی اجتماعی از سوی دیگر است.

لغو مجازات اعدام اولین خواست مردمی است که از انسان کشی خسته اند.

لغو مجازات اعدام اولین خواست مردمی است که از انسان کشی خسته اند.