Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

مردان ایرانی!‌ غیرت و مردانگی را از نسرین بیاموزیم.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع همگانی از جان هر شهروند ایرانی‌

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع همگانی از جان هر شهروند ایرانی‌

ایرانیان! بیایید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان نسرین ستوده، به عنوان یک هموطن

ایرانیان! بیایید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان نسرین ستوده، به عنوان یک هموطن

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

غلامرضا خسروی در مرز اعدام است. برای نجات جان او اقدام کنید.

غلامرضا خسروی در مرز اعدام است. آیا مبنای هر اتّحادی می تواند چیزی محکمتر از دفاع از جان فرزندان در بند این سرزمین باشد؟

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع همگانی از جان هر شهروند ایرانی‌

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع همگانی از جان هر شهروند ایرانی‌

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم : پایان دادن به اعدام در ایران

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم : پایان دادن به اعدام در ایران

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان غلامرضا خسروی، به عنوان یک هموطن

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان غلامرضا خسروی، به عنوان یک هموطن

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

فرصتی طلایی که تقویم سیاسی در اختیار ایرانیان گذاشته است. آیا از آن بهره خواهیم برد؟

در روزهای ۵ تا ۱۱ شهریور و به مناسبت کنفرانس غیر متعهدها
فرصتی طلایی که تقویم سیاسی در اختیار ایرانیان گذاشته است. آیا از آن بهره خواهیم برد؟