Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

آزادی ایران و ایرانی بدون سازماندهی قدرت اجتکاعی امکان پذیر نیست.

ایرانی تو ناجی ایرانی
آزادی ایران و ایرانی بدون سازماندهی قدرت اجتکاعی امکان پذیر نیست.

هیچ مصیبتی گریه آور تر از زندگی میلیون ها ایرانی نیست. برای تغییر آن بپاخیزیم.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
هیچ مصیبتی گریه آور تر از زندگی میلیون ها ایرانی نیست. برای تغییر آن بپاخیزیم.

هرگز کسی به جان و حرمت آنها دست درازی نکند، هرگز.

ما ایرانی می خواهیم که در آن ستار بهشتی ها حرفشان را بزنند، جمع تشکیل دهند، عدالتی را که جستجو می کنند به دست بیاورند و هرگز کسی به جان و حرمت آنها دست درازی نکند، هرگز.

انسان آزاد ایرانی

انسان آزاد ایرانی

برای بازپس گیری شرافت انسان ایرانی کوشا باشیم.

برای بازپس گیری شرافت انسان ایرانی کوشا باشیم.

من انسانم، من ایرانیم، من آزاده ام، من به بردگی پایان خواهم داد.

من انسانم،
من ایرانیم،
من آزاده ام
من به بردگی پایان خواهم داد.

بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران

ظهور «فردیت انسان مدار» در جامعه ی ایرانی تولد آزادی خواهی نهادینه است، آغاز بسترسازی برای مشارکت فعال و سازمان یافته در امر عمومی است، زمینه ساز ظهور قدرت اجتماعی و شکل گیری جامعه ی مدنی است. استقرار انسان مداری در دالان های ذهن فردی و رفتارجمعی ایرانیان گشایشی است به دریچه ی فهم دیگری، احترام متقابل، رعایت حریم شخصی سایرین و احترام به قانون.

دو خط موازی پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر بنیادین و فرهنگ ساز در جامعه ی ایرانی

• نگاه بر خود و دیگران را بر اساس انسان مداری بنیان نهیم.
• مشارکت سازمان یافته ی اجتماعی در جامعه داشته باشیم.

امسال شاید آخرین فرصت نجات ایران و ایرانیست. آن را از دست ندهیم. سازماندهی کنید.

امسال شاید آخرین فرصت نجات ایران و ایرانیست. آن را از دست ندهیم. سازماندهی کنید.

گذر از انقلاب اسیدهای معده به دمکراسی

شناخت نظری شورش ها، بررسی نمونه های تاریخی موجود، بیرون کشیدن راهکارها، آموزش دادن راهکارها و در بین آنها، آموزش خودسازماندهی اجتماعی به لایه هایی که توان جذب این آموزش و اجرای آنها را دارند: شاید یک درصد از جمعیت کنونی جامعه. تمرکز نظری و عملی روی تبدیل شورش به جنبش سبب می شود که اپوزیسیون بتواند از وقت و امکانات و دانش خود در مسیری استفاده کند که قابلیت عملی وقوع دارد.