Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2020 /  یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

بهشت جامعه ی انسانی است و ساختن آن در گرو آگاهی و اراده ی ماست.

از باور‌های خودرهاگران: بهشت جامعه ی انسانی است و ساختن آن در گرو آگاهی و اراده ی ماست.

انسان باید شانس رستگاری داشته باشد و برای این منظور باید هم آزادی داشته باشد و هم رفاه و امکانات.

از باور‌های خودرهاگران: انسان باید شانس رستگاری داشته باشد و برای این منظور باید هم آزادی داشته باشد و هم رفاه و امکانات.

ما بهشت و جهنم را در همین جهان می دانیم: بهشت جامعه ی انسانی است و جهنم، جامعه ی طبقاتی.

از باور‌های خودرهاگران: ما بهشت و جهنم را در همین جهان می دانیم: بهشت جامعه ی انسانی است و جهنم، جامعه ی طبقاتی.

ما به راستی و درستی مبتنی بر آگاهی باور داریم نه به آن که براساس عادت و سنت شکل می گیرد.

از باور‌های خودرهاگران: ما به راستی و درستی مبتنی بر آگاهی باور داریم نه به آن که براساس عادت و سنت شکل می گیرد.

بدون آزادی انسان از انسانیت تهی است، اما می تواند با تلاش برای کسب آزادی انسانیت خویش را بنا کند.

از باور‌های خودرهاگران: بدون آزادی انسان از انسانیت تهی است، اما می تواند با تلاش برای کسب آزادی انسانیت خویش را بنا کند.

زندگی بدون آزادی تنها زنده بودن است و ما عاشق زندگی هستیم.

از باور‌های خودرهاگران: زندگی بدون آزادی تنها زنده بودن است و ما عاشق زندگی هستیم.

ما ستم را به هیچ شکل و اندازه ی خود برنمی تابیم و برای پایان بخشیدن به هر نوع از ستمگری آشکار و پنهان تلاش می کنیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما ستم را به هیچ شکل و اندازه ی خود برنمی تابیم و برای پایان بخشیدن به هر نوع از ستمگری آشکار و پنهان تلاش می کنیم.

خودرهایی زمینه و پیش شرط رهایی است.

از باور‌های خودرهاگران: خودرهایی زمینه و پیش شرط رهایی است.

دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

از باور‌های خودرهاگران: دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.