Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2022 /  شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱

همزمانی بن‌بست رژیم و اپوزیسیون

اپوزیسیون یک رژیم دیکتاتوری نیرویی است که ۱) برای رژیم موجود مشروعیت و لذا حق حاکمیت قائل نیست. ۲) به این واسطه، به طور عملی در تدارک پایین کشاندن آن از قدرت است و ۳) خود را برای جایگزین کردن آماده کرده است، در ورای این که تمامیت جامعه او را شایسته ی جایگزینی بداند یا نه. حضور این سه ویژگی اجازه می دهد که در مقابل یک نظام دیکتاتوری نیرویی قابل تصور باشد که او را نمی پذیرد و این عدم پذیرش را با یک مبارزه ی عملی به پیش می برد تا جایی که سبب سرنگونی آن شده و به جای آن می نشیند. این که پس از کسب قدرت اپوزیسیون مورد نظر چگونه رفتار کند موضوعی است که در این جا به آن نمی پردازیم.

از حالا تا آن موقع چه روی خواهد داد؟

جنبش می تواند با تصرف مراکز مهم رژیم و بازداشت آمران و عاملان جنایت و غارت به عمر رژیم جمهوری اسلامی خاتمه دهد.

راهنمای مبارزه به زبان ساده و گام به گام

مرحله تاکتیکی نخست:

تلاش برای پایین کشیدن رژیم کنونی

مرحله تاکتیکی دوم:

حضور فعال در مدیریت دوران گذار

مرحله تاکتیکی سوم:

ایفای نقش ضد قدرت و بر عهده گرفتن تدریجی مدیریت خرد و کلان جامعه