Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

خودرهایی یعنی پایان دادن به حضور هر آن چه از ما یک برده می سازد.

خودرهایی یعنی پایان دادن به حضور هر آن چه از ما یک برده می سازد.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

صد سال برده زیستن افتخار نیست، یک روز آزاد زیستن افتخار است.

بی شک در صورت پذیرش بردگی، فرصت بیشتری برای برده بودن خواهید داشت.

بی شک در صورت پذیرش بردگی، فرصت بیشتری برای برده بودن خواهید داشت.

مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

از باور‌های خودرهاگران: مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

از روزی که تصمیم گرفتنی نترسی آزادی.

از روزی که تصمیم گرفتی بنده ی خدا نباشی آزادی.

مگر می شود در ذهن برده زیست و بند از پا بازکرد؟ از بندهای درون رها شوید تا خودرهاگر شوید.

مگر می شود در ذهن برده زیست و بند از پا بازکرد؟
از بندهای درون رها شوید تا خودرهاگر شوید.

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

ای کسانی که برای لقمه‌ای نان مرا از مبارزه ی قهر آمیز با حذر می‌‌دارید! از من نخواه که چون برده زاده شده ام، برده بمیرم. پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.

خودرهاگران: نگویید رهاساختن این ملت دشوار است، به فکر رهایی خود باشید.

به هر کس و هر چیز که می خواهید اعتقاد داشته باشید، اما قبل از آن، به خود اعتقاد داشته باشید.