Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

تا وقتی‌ مشارکت نمی کنیم، محکوم به زنده بودن در بردگی خواهیم بود.

تا وقتی‌ مشارکت نمی کنیم، محکوم به زنده بودن در بردگی خواهیم بود.

این ۵۰ یا ۷۰ یا ۹۰ سال عمر خود را که میلیاردم ثانیه‌ای از عمر هستی‌ است در بردگی به پایان نبرید.

این ۵۰ یا ۷۰ یا ۹۰ سال عمر خود را که میلیاردم ثانیه‌ای از عمر هستی‌ است در بردگی به پایان نبرید.

ملتی که نجات خود را از بیگانگان گدایی کند جز بردگی نصیبش نشود.

ملتی که نجات خود را از بیگانگان گدایی کند جز بردگی نصیبش نشود.

من انسانم، من ایرانیم، من آزاده ام، من به بردگی پایان خواهم داد.

من انسانم،
من ایرانیم،
من آزاده ام
من به بردگی پایان خواهم داد.

بی شک در صورت پذیرش بردگی، فرصت بیشتری برای برده بودن خواهید داشت.

بی شک در صورت پذیرش بردگی، فرصت بیشتری برای برده بودن خواهید داشت.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

ما هر کس را مسئول زیستن خویش در آزادی یا بردگی می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما هر کس را مسئول زیستن خویش در آزادی یا بردگی می دانیم.

ستایش خدا تمرین بردگی است.

ستایش خدا تمرین بردگی است.

پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

ای کسانی که برای لقمه‌ای نان مرا از مبارزه ی قهر آمیز با حذر می‌‌دارید! از من نخواه که چون برده زاده شده ام، برده بمیرم. پیش از مرگ، بساط بردگی را به آتش خواهیم کشید.

جهانی دگر خواهیم ساخت، رها از بردگی و پذیرش بردگی.

جهانی دگر خواهیم ساخت، رها از بردگی و پذیرش بردگی.