Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2020 /  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

برای نجات جان حسین رونقی مقابل بیمارستان هاشمی نژاد تجمع کنید.

حسین رونقی استوارهمچون یک ، کوه ایستاده، برای حفظ جان او استوار بیاستیم.

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم «درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.

کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی! آیا نمی خواهید برای نجات جان رضا شهابی کاری کنید؟

کارمندان و کارگران! شما هستید که باید برای نجات جان یکی از همکاران خود دست به یک اقدام جمعی بزنید. تعارف نداشته باشید، مردانه مسئولیت بپذیرید و این مهم را هر چه سریعتر انجام دهید.