Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۲ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
11 April 2021 /  یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی بی نهایت را در خویش جستجو کردن.

خودرهاگری یعنی بی نهایت را در خویش جستجو کردن.

تا آخرین لحظه به خود، قدرت خود و به توانایی بی نهایت خویش باور داشته باشید

هرگز نگویید کار تمام است، دیگر نمی توانم دست به حرکتی بزنم، فاتحه ام خوانده است و امثال آن. تا آخرین لحظه به خود، قدرت خود و به توانایی بی نهایت خویش باور داشته باشید و خواهید دید که همیشه راهی برای پیروزی وجود دارد، حتی اگر لحظه ی آخر باشد.

حقارت دنیای ترسو کجا، بی نهایت جهان دلاور کجا!

حقارت دنیای ترسو کجا، بی نهایت جهان دلاور کجا!

وقتی جان را فدای آرمان فکری خویش می کنیم تا حد بی نهایت اندیشه رشد می کنیم.

وقتی جان خویش را فدای آن چه فکرمان می طلبد نمی کنیم، در حد یک جسم کاهش پیدا می کنیم. و وقتی جان را فدای آرمان فکری خویش می کنیم تا حد بی نهایت اندیشه رشد می کنیم.