Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
10 July 2020 /  جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

حقارت دنیای ترسو کجا، بی نهایت جهان دلاور کجا!

حقارت دنیای ترسو کجا، بی نهایت جهان دلاور کجا!

ممکن است فرزندان و نوه هایت ترسو بودن و به فکر خود بودنت را به رویت نیاورند، اما شک نکن درباره ی آن صحبت می کنند و می دانند که که بوده ای.

ممکن است فرزندان و نوه هایت ترسو بودن و به فکر خود بودنت را به رویت نیاورند، اما شک نکن درباره ی آن صحبت می کنند و می دانند که که بوده ای.

آزادیخواهان می جنگند و آزادی را به دست می آورند و ترسوها منتظر می نشینند تا از دستآورد کار آزادیخواهان بهره ببرند.

آزادیخواهان می جنگند و آزادی را به دست می آورند و ترسوها منتظر می نشینند تا از دستآورد کار آزادیخواهان بهره ببرند.

مبارزها و مسئولیت پذیران کابوس استبدادگران و ترسوها و مسئولیت گریزان بردگان مطلوب آنها هستند.

مبارزها و مسئولیت پذیران کابوس استبدادگران و ترسوها و مسئولیت گریزان بردگان مطلوب آنها هستند.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

تاریخ جهان فقط نام دلیران را به یاد می آورد، ترسوها به نیستی می پیوندند.

تاریخ جهان فقط نام دلیران را به یاد می آورد، ترسوها به نیستی می پیوندند.

هیچ گاه ترسوها، بزدل ها، فریبکاران، زرنگ بازها، اهل خود را به کوچه علی چپ زدن، دروغ گوها، تنبل ها و… منشاء تغییری در تاریخ بشر نبوده اند. آنها آمده اند و رفته اند و فراموش شده اند.

هیچ گاه ترسوها، بزدل ها، فریبکاران، زرنگ بازها، اهل خود را به کوچه علی چپ زدن، دروغ گوها، تنبل ها و… منشاء تغییری در تاریخ بشر نبوده اند. آنها آمده اند و رفته اند و فراموش شده اند.

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.    

کسانی را دوست داریم که ما را در فرار از وجدان و درک خویش یاری دهند، و آنها که در مقابل چهره ی ناخوشایند انسان ترسو و مسئولیت گریز ما آینه ی عقل را می گیرند دوست نداریم.

کسانی را دوست داریم که ما را در فرار از وجدان و درک خویش یاری دهند، و آنها که در مقابل چهره ی ناخوشایند انسان ترسو و مسئولیت گریز ما آینه ی عقل را می گیرند دوست نداریم.    

برای توجیه عدم خطر پذیری مبارزه می توانیم زمین را به آسمان ببافیم، اما این استادی و مهارت نمی تواند چهره ی زشت انسان ترسو و ذلت پذیر را در درونمان پاک کند.

برای توجیه عدم خطر پذیری مبارزه می توانیم زمین را به آسمان ببافیم، اما این استادی و مهارت نمی تواند چهره ی زشت انسان ترسو و ذلت پذیر را در درونمان پاک کند.