Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 October 2020 /  سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

جمع های دو-سه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.

در صف اتوبوس و مترو و در تاکسی و… مردم را دعوت و تشویق به شجاعت و حرکت کنید.

در صف اتوبوس و مترو و در تاکسی و… مردم را دعوت و تشویق به شجاعت و حرکت کنید.

کار ما در جمع خودرهاگران

کار ما در جمع خودرهاگران ترویج عقلانیت و اخلاق است.

کار ما در جمع خودرهاگران تشویق به تشکیل واحدهای خودسازمان یافته مردمی در تمامی سطوح جامعه است.

کار ما در جمع خودرهاگران تشویق به تشکیل واحدهای خودسازمان یافته مردمی در تمامی سطوح جامعه است.

خودرهاگران: سازماندهی مردمی را به موضوعات سیاسی محدود نکنیم

سازمان خودرهاگران هموطنان را تشویق می کند که به هر نوع کار جمعی که سبب در کنار هم بودن و با یکدیگر فعالیت کردن می شود روی آوریم. تلاش کنیم روحیه دوستی و اعتماد را افزایش داده و انفعال حاکم را از میان ببریم.