Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
20 October 2020 /  سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا: با شهامت و اراده به صحنه آیید و مراکز رژیم را تصرف کنید.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا
با شهامت و اراده به صحنه آیید و مراکز رژیم را تصرف کنید.

نکات مهم برای مدیریت شورش ها

جمع را در مسیر مشخص حرکت داده و در راه مراکز دولتی را تصرف کنید.

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

آماده ی اشغال خیابان ها و وزارتخانه ها و کنترل شهرها و راه ها باشیم. برای این منظور گروه های شهروندی را تشکیل دهیم.

فروپاشی نظام، شورش های اجتماعی، حمله ی نظامی
در مورد هریک از این سناریوها آماده باشیم تا وارد صحنه شویم. ساختمان های دولتی و پایگاه های رژیم را تصرف کنیم و سران و آمران و عاملان جنایت را بازداشت کنیم. آماده ی اشغال خیابان ها و وزارتخانه ها و کنترل شهرها و راه ها باشیم. برای این منظور گروه های شهروندی را تشکیل دهیم.

چگونه میتوانیم بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس را تصرف کنیم.

تئوری های خوب و پیچیده و مفصل برای سرنگونی و ویژگی های حکومت بعد از آن ارائه شده است، اینک وقت آن است که اپوزیسیون توضیح دهد چگونه میتوانیم محوطه ی حفاظت شده خیابان پاستور را که بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس در آن قرار دارد تصرف کنیم.