Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2020 /  دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

نظام تربیتی در جامعه ی انسانی مروج دو چیز بیشتر نیست: عقلانیت (خردگرایی) و شناساندن ارزش جان و کرامت انسان (اخلاق).

از باور‌های خودرهاگران: نظام تربیتی در جامعه ی انسانی مروج دو چیز بیشتر نیست: عقلانیت (خردگرایی) و شناساندن ارزش جان و کرامت انسان (اخلاق).

جامعه ی انسانی به سوی خودشکوفایی انسان ها حرکت می کند نه شکوفاسازی دستوری کسی.

از باور‌های خودرهاگران: جامعه ی انسانی به سوی خودشکوفایی انسان ها حرکت می کند نه شکوفاسازی دستوری کسی.

مسیر جامعه ی انسانی در به اوج رساندن اختیار بشر برای تحقق خودشکوفایی اوست.

از باور‌های خودرهاگران: مسیر جامعه ی انسانی در به اوج رساندن اختیار بشر برای تحقق خودشکوفایی اوست.

در جامعه ی انسانی افراد نه دشمن طبیعت و حیوانات، که دوست آنها هستند.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی افراد نه دشمن طبیعت و حیوانات، که دوست آنها هستند.

در جامعه ی انسانی آزادی به طور نظری حد و مرزی ندارد و هدف همگانی رفتن به سوی شرایطی است که در عمل نیز چنین باشد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی آزادی به طور نظری حد و مرزی ندارد و هدف همگانی رفتن به سوی شرایطی است که در عمل نیز چنین باشد.

هدف جامعه ی انسانی به حداقل رساندن ضرورت های بشر و به حداکثر رساندن اختیارات اوست.

از باور‌های خودرهاگران: هدف جامعه ی انسانی به حداقل رساندن ضرورت های بشر و به حداکثر رساندن اختیارات اوست.

در جامعه ی انسانی هر کس در تعریف خود از خوشبختی آزاد و صاحب اختیار است.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی هر کس در تعریف خود از خوشبختی آزاد و صاحب اختیار است.

در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی نابرابری طبقاتی جایگاه مادی خود را از دست می دهد.

در جامعه ی انسانی هدف هر عضو جامعه شرکت فعال و خلاق در به حداکثر رساندن رفاه و آزادی همگانی است.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی هدف هر عضو جامعه شرکت فعال و خلاق در به حداکثر رساندن رفاه و آزادی همگانی است.

در جامعه ی انسانی استثمار نه مورد دارد نه کارکرد.

از باور‌های خودرهاگران: در جامعه ی انسانی استثمار نه مورد دارد نه کارکرد.