Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۸ فروردین ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
17 April 2021 /  شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد.

مردمسالاری اجتماعی به واسطه ی وجود قدرت سازمان یافته ی مردم شکل می گیرد. قدرت سازمان یافته ی مردم را قدرت اجتماعی می نامند.

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم تا زمینه ساز مردمسالاری اجتماعی فردا شویم.

تنها با تکیه بر انسانیت است که می توانیم اخلاقیات لطمه خورده ی جامعه ی ایرانی را بازسازی کنیم.

تنها با تکیه بر انسانیت است که می توانیم اخلاقیات لطمه خورده ی جامعه ی ایرانی را بازسازی کنیم.