Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

شهروندان سازمان یافته: بالاترین نیرویی که می تواند شرایط را به نفع جامعه بچرخاند.

شهروندان سازمان یافته:
بالاترین نیرویی که می تواند شرایط را به نفع جامعه بچرخاند.

تا ضد قدرت در جامعه ای شکل نگیرد آن جامعه به دمکراسی دست نمی یابد.

تا ضد قدرت در جامعه ای شکل نگیرد آن جامعه به دمکراسی دست نمی یابد.

جامعه پر از حقارت و نکبت را لایق خود ندانید، خود را لایق کشوری آزاد و آباد بدانید.

جامعه پر از حقارت و نکبت را لایق خود ندانید، خود را لایق کشوری آزاد و آباد بدانید.

اگر هریک به نقد خویش بنشینیم، جامعه ای خود را نقد کرده است.

اگر هریک به نقد خویش بنشینیم، جامعه ای خود را نقد کرده است.

جزو کدام ها هستیم؟ یک درصدی یا …؟

یک درصد جامعه باید ۸۹ دقیقه مبارزه را به پیش برد تا نود و نه درصد جامعه در دقیقه ۹۰ به صحنه آید. جزو کدام ها هستیم؟ یک درصدی یا …؟

جامعه ای که پایه های شرافت انسانی در آن تار و مار شده است برای دمکراسی و سکولاریسم قیام نخواهد کرد، نخست باید انسانیت در او بازسازی شود.

جامعه ای که پایه های شرافت انسانی در آن تار و مار شده است برای دمکراسی و سکولاریسم قیام نخواهد کرد، نخست باید انسانیت در او بازسازی شود.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

فرق بزرگی است میان حرکتی که می خواهد به نمایندگی از مردم از بالا آنها را مدیریت و خوشبخت کند و حرکتی که می خواهد مردم پایین و بالای جامعه را مدیریت و خوشبختی خود را تامین کنند.

نیروی ایستا در مقابل ضرورت تحول تاریخ جامعه می ایستد و از بین می رود و نیروی پویا آن را درک می کند و به آن جهت می دهد

نیروی ایستا در مقابل ضرورت تحول تاریخ جامعه می ایستد و از بین می رود و نیروی پویا آن را درک می کند و به آن جهت می دهد.

ما قدرت سیاسی را برای تامین آزادی و رفاه در جامعه ناکارآمد می دانیم. این امر را از طریق قدرت اجتماعی پی می گیریم

ما قدرت سیاسی را برای تامین آزادی و رفاه در جامعه ناکارآمد می دانیم. این امر را از طریق قدرت اجتماعی پی می گیریم.

خودرهاگران در دو جمله

• انسان مداری: احترام به جان و کرامت انسان را تابع هیچ شرطی و استثنایی ندانید و به طور مطلق از آن دفاع کنید.
• قدرت اجتماعی: با خودسازماندهی کاری کنید که این احترام به جان و کرامت بشر به طور نهادینه در جامعه اعمال شود.