Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

روز یکشنبه پنج آذر (عاشور) به این وقاحت پس از جنایت پاسخ دهیم.

پزشکی‌ قانونی: مرگ ستار بهشتی‌ طبیعی بوده است
روز یکشنبه پنج آذر (عاشور) به این وقاحت پس از جنایت پاسخ دهیم.
آماده باشید.

ستار بهشتی را کشتند. آیا باز می خواهیم آمران و عاملان این جنایت پلید را بدون مجازات بگذاریم ؟

آیا باز می خواهیم آمران و عاملان این جنایت پلید را بدون مجازات بگذاریم ؟

از حالا تا آن موقع چه روی خواهد داد؟

جنبش می تواند با تصرف مراکز مهم رژیم و بازداشت آمران و عاملان جنایت و غارت به عمر رژیم جمهوری اسلامی خاتمه دهد.

اسلام تو بوی خون و جنایت و تجاوز می دهد و انسان مداری ما عطر مهر و احترام و دوستی.

اسلام تو بوی خون و جنایت و تجاوز می دهد و انسان مداری ما عطر مهر و احترام و دوستی.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

آماده ی اشغال خیابان ها و وزارتخانه ها و کنترل شهرها و راه ها باشیم. برای این منظور گروه های شهروندی را تشکیل دهیم.

فروپاشی نظام، شورش های اجتماعی، حمله ی نظامی
در مورد هریک از این سناریوها آماده باشیم تا وارد صحنه شویم. ساختمان های دولتی و پایگاه های رژیم را تصرف کنیم و سران و آمران و عاملان جنایت را بازداشت کنیم. آماده ی اشغال خیابان ها و وزارتخانه ها و کنترل شهرها و راه ها باشیم. برای این منظور گروه های شهروندی را تشکیل دهیم.

بوی پاک مسلسل های ما فردا بوی کثیف جنایت و استثمار امروز شما را پاک خواهد کرد.

بوی پاک مسلسل های ما فردا بوی کثیف جنایت و استثمار امروز شما را پاک خواهد کرد.

مثلث جهل (آخوند)، غارت (بازاری و سرمایه دار) و جنایت (پاسدار) را بر سرشان خراب خواهیم کرد و مثلث عقل، عدالت و انسانیت را برپا خواهیم ساخت.

مثلث جهل (آخوند)، غارت (بازاری و سرمایه دار) و جنایت (پاسدار) را بر سرشان خراب خواهیم کرد و مثلث عقل، عدالت و انسانیت را برپا خواهیم ساخت.

برای برهم زدن بساط ستم و جنایت و استثمار از هیچ چیز هراسی نخواهیم داشت، از هیچ چیز.

برای برهم زدن بساط ستم و جنایت و استثمار از هیچ چیز هراسی نخواهیم داشت، از هیچ چیز.

خودرهاگران: رهایی در سازماندهی است.

سازمان خودرهاگران به برانگیختن اندیشه ورزی مشغول است نه تزریق اندیشه ها.