Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2020 /  یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

۱۶ آذر: روز دفاع از استقلال و حرمت دانشگاه

تعداد دانشجویان کشور نزدیک به ۴ میلیون نفر است. این یعنی یک پتانسیل بی مانند که نیاز به عنصر سازماندهی دارد. خودسازماندهی دانشجویی را بیاموزیم و به کار گیریم.