Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 August 2022 /  سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است

یک حزب مدافع طبقه ی کارگر نه در جهت رهبری طبقه ی کارگر که در پی یاری رسانی به خودهدایت گری کارگران است

انسان برتر از خداست.

انسان برتر از هر چیز دیگری است.

برای ما انسانمداران نخست انسان و بعد خدا و میهن و پرچم و حزب و….

برای ما انسانمداران
نخست انسان و بعد خدا و میهن و پرچم و حزب و….

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

از باور‌های خودرهاگران: انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

آیا راهی برای اتحاد اپوزیسیون وجود دارد؟

تلاش برای دادن قدرت به مردم از همین حالا.

باور به انسان مداری

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

درباره ی خودسازماندهی

خودسازماندهی یعنی اعضای یک جمع به طور مشترک تصمیم گیری می کنند. میان خود تقسیم کار می کنند و سپس با هماهنگی شروع به اجرای تصمیمات می کنند.

سازماندهی باید به خودسازماندهی تبدیل شود.

تصور این که در نظام های دیکتاتوری-پلیسی-امنیتی یک حزب یا تشکل سیاسی بتواند توده ها را سازماندهی کند تصور ساده انگارانه ای است. سازماندهی باید به خودسازماندهی تبدیل شود.