Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 October 2019 /  دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

در محکومیت کشتار جنایتکارانه اول سپتامبر در قرارگاه اشرف

حفظ جان و کرامت انسان به عنوان برترین ارزش امریست که هیچ گونه مرزبندی سیاسی و ایدئولوؤیک نمی پذیرد.

آری، انسان تجسد وظیفه ی انسان بودنش است.

حفظ کرامت برتر از حفظ جان است.

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم «درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم « درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.

کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی! آیا نمی خواهید برای نجات جان رضا شهابی کاری کنید؟

کارمندان و کارگران! شما هستید که باید برای نجات جان یکی از همکاران خود دست به یک اقدام جمعی بزنید. تعارف نداشته باشید، مردانه مسئولیت بپذیرید و این مهم را هر چه سریعتر انجام دهید.