Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

پیوند سقوط رژیم با برون رفت از بن بست تاریخی

سازمان خودرهاگران به عنوان استراتژی در پی گسترش و تقویت قدرت اجتماعی یعنی قدرت سازمان یافته ی مردم می باشد.

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

باور به انسان مداری

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

صفحه “نه به قطع یارانه ها” – فیسبوک

صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها – فیسبوک

یارانه یارانه این یکی‌ به بهانه حق مسلم ماست.

صفحه تدارک اعتراضات در شهرها به قطع یارانه ها
(فیسبوک)

نه به قطع یارانه ها

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

راه پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر و تحول بنیادین

از فرد خودت آغاز کن. تغییر در فکر و رفتارت آغاز تغییر درجهان است. به انسان باور بیاور و آن چه انسان قادر است انجام دهد. به انسان و عظمت او و این که هر انسانی حق دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن بتواند شکوفا شود و به سعادت و بهروزی دست یابد.

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و هفتم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و هفتم

دکتر کورش عرفانی

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
قسمت بیست و هفتم: وقتی نمی دانیم تحقیق می کنیم.

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و پنجم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و پنجم

دکتر کورش عرفانی

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
انعطاف پذیری فکری

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و چهارم

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و چهارم –

دکتر کورش عرفانی –

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
انعطاف پذیری فکری: ویژگی ها (۱- سعی نکنید همیشه حق داشته باشید.)