Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند.

قدرت اجتماعی یعنی قدرتی که به واسطه آن شهروندان حکومت را کنترل می کنند.

حکومتی که با کشتن مانده است بدون کشتن می رود. تا باشند می کشند. انتخاب با ماست.

حکومتی که با کشتن مانده است
بدون کشتن می رود.
تا باشند می کشند. انتخاب با ماست.

در یک جامعه ی انسانی مردم باید بر دولت حکومت کنند.

در یک جامعه ی انسانی
مردم باید بر دولت حکومت کنند.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید نهادی از نهادهای در خدمت قدرت اجتماعی باشد و نه بیشتر.

حکومت باید ابزار اجرایی تصمیم گیری های مردم باشد.

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید ابزار اجرایی تصمیم گیری های مردم باشد.

حکومت باید زیر نظارت مردم باشد نه مردم زیر نظارت حکومت.

از باور‌های خودرهاگران: حکومت باید زیر نظارت مردم باشد نه مردم زیر نظارت حکومت.

حکومت مردم بر مردم

نه به حکومت دیکتاتوری
نه به حکومت وابسته
نه به حکومت طبقاتی
نه به حکومت نخبگان
آری به حکومت مردم بر مردم.

آیا راهی برای اتحاد اپوزیسیون وجود دارد؟

تلاش برای دادن قدرت به مردم از همین حالا.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۲

سرنوشت شورش ها و جنبش ها سر خیابانها تعیین می شود و نه در بحث های طولانی و نه در کلی گویی کردن ها. می توان ده سال دیگر را در فیس بوک و تویتر به هدر داد ولی به این وسیله نمی توان جمهوری اسلامی را از اریکه ی قدرت به پایین کشید.