Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 May 2022 /  یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

انسان برتر از خداست.

انسان برتر از هر چیز دیگری است.

به چاه اندازید

کاوه برهیده از همین ویروسش
وانرا زخمینی و خدا آغازید!!

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

از باور‌های خودرهاگران: انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

از روزی که تصمیم گرفتنی نترسی آزادی.

از روزی که تصمیم گرفتی بنده ی خدا نباشی آزادی.

داغ بندگی را بر دل شما و خدایتان خواهیم گذاشت.

داغ بندگی را بر دل شما و خدایتان خواهیم گذاشت.

گذر انسان از موانع خودساخته

فرد باید برای خود این مسئولیت را احساس کند که در درون خویش رفتارهای و باورهای غیر عقلانی، ضد انسانی و ضد اجتماعی را مورد کار و توجه قرار داده و آنها را به تدریج برطرف سازد تا به فردی عقلایی، انسان دوست و اجتماعی تبدیل شود.

باور به انسان مداری

انسان برتر از خدا، مذهب، میهن، طبقه، حزب و … است.

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

ستایش خدا تمرین بردگی است.

ستایش خدا تمرین بردگی است.