Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 May 2020 /  سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹

فرق دمکراسی از بالا و از پایین چیست و قدرت اجتماعی چه نقشی در آن دارد؟

دمکراسی از بالا فاقد خصلت اجتماعی است، یعنی ریشه در مشارکت نهادینه و تمرین شده ی مردمی ندارد، در حالی که دمکراسی از پایین حرکتی است گام به گام که از طریق تجربه ی عملی مدیریت جامعه توسط مردم از سطوح خرد و حوزه های کوچک شروع شده و به بالا می رود.

معرّفی

من عاشق انسان و هم انسانگرایم //
خواهم که همچون کاوه باشم درجسارت //
تا برخودم ثابت کنم یک خودرهایم

آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها

آموزش صوتی مدیریت شورش های اجتماعی تاکتیک ها و تکنیک ها