Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸پخش زنده رادیو اتحاد
22 April 2019 /  دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

چه شعار هایی بدهیم – رامین کامران

در همه حال شعارهای تیز بدهید. شعارهایی که برا باشد و گفتار حکومت را بشکافد و پیشتان ببرد. شعار کند مثل چاقوی کند است، ماست را هم نمیبرد، چه رسد گلوی نظام را.