Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 October 2020 /  یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

تغییر رژیم: بهترین راه حل بحران اتمی و سایر مشکلات ایران

جان کلام این که یک گزینه ی سوم امروز هم ضروری است و هم، برای یک جریان خودباور، ممکن. در این تردیدی نیست که در سایه ی احساس مسئولیت، افراد و تشکل های خودباور در این راستا می توانند همدیگر را یافته و برای پیاده کردن این سناریو مهم و شدنی با یکدیگر همکاری کنند. کافیست اسیر خودمداری، عادت های منجمد و یا عدم اعتماد به نفس نباشیم. خودباوری درمان درد در جا زدن و انفعال است. نگارنده همراه با یاران خود در حزب ایران آباد در این مسیر به فعالیت مشغول است و این حزب از هر ایرانی یا تشکل خودباور ایرانی برای همکاری و همیاری در مسیر ذکر شده استقبال می کند.

کمپین جهانی لغو اعدام در ایران: شروعی برای پایان

بی شک ایرانیان زیادی هستند که حاضرند از وقت خود، از توان خود و با پول خود به این کار کمک کنند. کافیست که عده ای باورمند جلو بیافتند و یک «هیئت تدارک کمپین لغو اجباری مجازات اعدام» را تشکیل دهند. همه چیز از اولین تماس شروع می شود. جهان، همیشه، بر اساس فکر و عمل باورمندان تغییر کرده است، آنها که به توان خود باور ندارند، هرگز نقشی در دگرگون سازی سرنوشت جوامع نداشته اند. پایان استبداد در ایران با لغو مجازات اعدام آغاز می شود. این گوی و این میدان.

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

خودرهاگری: بنا گذاشتن کسب آزادی خود بر روی خودباوری

دست به دامان بیگانگان نشویم، به قدرت مردم باور آوریم.

سعی کنیم با استفاده از رسانه های مختلف پیام و آموزش های مربوط به سازماندهی را به میان مردم ببریم و به این ترتیب قدرت اجتماعی را شکل دهیم. قدرت اجتماعی زمانی وجود دارد که مردم در قالب تشکل های سازمان یافته عمل کنند وبتوانند در قالب شبکه های اجتماعی عمل کنند. در آن صورت هم از پس رژیم بر می آیند و هم می توانند در مقابل خطر جنگ ایستادگی کنند.

خودرهاگران: امید به فردایی بهتر و ایرانی آزاد و آباد را دامن بزنیم

باور داشته باشیم که با تکیه بر عقل و اراده ی خویش می توانیم شرایط سیاه کنونی را به سوی شرایطی بهتر و انسانی تر تغییر دهیم.

خودرهاگران: آن چه در مردم باور نسبت به قدرت خویش پدید می آورد کار عملی است.

با مشاهده ی عمل مادی کنشگران سیاسی است که مردم عادی می فهمند چه قدرت عظیمی در آنها موجود است و با آن چه ها که نمی توان کرد. وقتی باور به قدرت خویش در مردم شکل گرفت، توده ها قادر به هر کاری هستند و دیوار انفعال و ترس فرو می ریزد.

خودرهاگران: به بی نهایت قدرت انسان باور داشته باشیم

عدم بلوغ شخصیتی و فکری دلیل اصلی روی آوردن به یک پناهگاه ماوراءلطبیعی است.

خودرهاگران: رژیم باید انتخاب کند: بین آب و آتش کدام را می خواهد

با آب بازی شروع کرده ایم، اگر مقاومت کند با آتش بازی می کنیم.