Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 August 2020 /  چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

ما هرکس را مسئول تعیین سرنوشت خود می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما هرکس را مسئول تعیین سرنوشت خود می دانیم.

مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

از باور‌های خودرهاگران: مردمی که توسط نیرویی جز خود آزاد گردند برده ی آن نیرو می شوند.

هر کس، نجات بخش خویش است.

از باور‌های خودرهاگران: هر کس، نجات بخش خویش است.

ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

ما بر این باوریم که هر کس نجات بخشی جز خود ندارد.

از باور‌های خودرهاگران: ما بر این باوریم که هر کس نجات بخشی جز خود ندارد.

ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

از باور‌های خودرهاگران: ما خودسازماندهی را مسیر مناسب برای سوار شدن بر سرنوشت خویش می دانیم.

بهشت جامعه ی انسانی است و ساختن آن در گرو آگاهی و اراده ی ماست.

از باور‌های خودرهاگران: بهشت جامعه ی انسانی است و ساختن آن در گرو آگاهی و اراده ی ماست.

انسان باید شانس رستگاری داشته باشد و برای این منظور باید هم آزادی داشته باشد و هم رفاه و امکانات.

از باور‌های خودرهاگران: انسان باید شانس رستگاری داشته باشد و برای این منظور باید هم آزادی داشته باشد و هم رفاه و امکانات.

ما بهشت و جهنم را در همین جهان می دانیم: بهشت جامعه ی انسانی است و جهنم، جامعه ی طبقاتی.

از باور‌های خودرهاگران: ما بهشت و جهنم را در همین جهان می دانیم: بهشت جامعه ی انسانی است و جهنم، جامعه ی طبقاتی.

ما به راستی و درستی مبتنی بر آگاهی باور داریم نه به آن که براساس عادت و سنت شکل می گیرد.

از باور‌های خودرهاگران: ما به راستی و درستی مبتنی بر آگاهی باور داریم نه به آن که براساس عادت و سنت شکل می گیرد.