Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
31 May 2020 /  یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

خودرهاگری یعنی برای خود احترام قائل شدن.

خودرهاگری یعنی برای خود احترام قائل شدن.

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی تغییر را از خود آغاز کردن.

خودرهاگری یعنی تغییر را از خود آغاز کردن.

مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی

باید اجازه داد که هر فرد با گذاشتن زمان لازم، ضرورت آزادی را در وجود خویش جا بیاندازد (خودرهاسازی درونی) و آن گاه مسیر درست دستیابی به یک جامعه ی انسانی را شناسایی و در آن مسیر گام بردارد (رهاسازی اجتماعی).

خودرهاگری فرایند رهایی از بندهای استبداد و استثمار است: به طور فردی در درون خویش و به طور جمعی در جامعه.

خودرهاگری فرایند رهایی از بندهای استبداد و استثمار است: به طور فردی در درون خویش و به طور جمعی در جامعه.

مروری بر پایه های فکری سازمان خودرهاگران در آستانه سومین سالروز تاسیس آن

ما به دنبال یارگیری و جذب نفر نیستیم، ما در پی ترویج اندیشه ی انسان مداری و قدرت اجتماعی در جامعه ی ایران هستیم. تاکتیک ما در شرایط کنونی و برای پیاده کردن استراتژی سازمان عبارت است از اجتماعی کردن این اندیشه. یعنی بردن فکر خودرهاگری، انسان مداری و قدرت اجتماعی به درون لایه های مختلف جامعه ی ایرانی.

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

خودرهاگری: فرایندی پویا و پایان ناپذیری

وقتی من و شمای ایرانی، در داخل یا خارج، در همین سال ۱۳۹۰، اراده می کنیم که با رهایی از بندهای درون، که ما را ضعیف و ناتوان جلوه می دهد، آغاز گر حرکت درچنین مسیری باشیم و به خودباور داشته باشیم، می توانیم حدس بزنیم که روزی در جایی از این هستی بیکران، وجدان ما شاد و شعور ما مفتخر خواهد بود که در ساختن آن جهان پرشکوه نقشی داشته است.

خودرهاگری یعنی رهیدن از خود دروغینی که ما را از مبارزه علیه ستم معاف می کند و بازگشت به خود انسانی که ما را به این مبارزه فرا می خواند.

خودرهاگری یعنی رهیدن از خود دروغینی که ما را از مبارزه علیه ستم معاف می کند و بازگشت به خود انسانی که ما را به این مبارزه فرا می خواند.  

خودرهاگری یعنی رهایی یافتن از آن چه که ما را قادر می سازد ضمن درک بدبختی واقعی خود و سایرین، احساس خوشبختی دروغین داشته باشیم.

خودرهاگری یعنی رهایی یافتن از آن چه که ما را قادر می سازد ضمن درک بدبختی واقعی خود و سایرین، احساس خوشبختی دروغین داشته باشیم.