Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

خودرهایی یعنی رستن از هر آن چه که مانع رشد مادی و معنوی ما می شود: نخست در درونمان و بعد در بیرون.

خودرهایی یعنی رستن از هر آن چه که مانع رشد مادی و معنوی ما می شود: نخست در درونمان و بعد در بیرون.

بار دیگر “همه باهم” و یا واقع گرایی در اپوزیسیون

از حالا لغو اعدام و شکنجه و کتک و بی‌احترامی را در لیست خواسته‌های خود قرار دهیم و آنرا با کردار نیک‌ و احترام به انسان درونی‌ کنیم .از خرد و شایسته سالاری و تخصص در شبکه خود استفاده کرده آن را جزیی لاینفک از فرهنگ کاری خود در آوریم. فقط با به نمایش گذاشتن رفتار و کردار نیک‌ و خردمندانه در شبکه‌های اجتماعی می توان امیدوار بود که اپوزیسیون پیرسالار به سر عقل آمده و به وظیفه ی تاریخی خود پاسخ خردمندانه‌ای بدهد.

دل به رهایی خوش نکنید به خودرهایی فکر کنید.

دل به رهایی خوش نکنید
به خودرهایی فکر کنید.

رهایی معنی دار، رهایی ماندگار، خودرهایی است.

رهایی معنی دار،
رهایی ماندگار،
خودرهایی است.

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

خودسازماندهی ابزار خودرهایی است.

خودسازماندهی ابزار خودرهایی است.

ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

از باور‌های خودرهاگران: ما به این نظریه که عده ای باید بیایند مردم را رها کنند باور نداریم. به خودرهایی مردم باور داریم.

خودرهایی زمینه و پیش شرط رهایی است.

از باور‌های خودرهاگران: خودرهایی زمینه و پیش شرط رهایی است.

انسان انسان است، چه در ایران چه افغانستان

انسان انسان است، چه در ایران چه افغانستان،
انسان محترم است، چه در ایران چه در افغانستان،
انسان مقدّس‌ترین پدیدههاست، چه در ایران چه در افغانستان،

فلسفه وجودی خودرهاگران

فلسفه وجودی خودرهاگران:
ما برآنیم تا آگاهی و دانش خودرهایی از بندهای درون را به فرد و خودرهایی از بندهای ساختارها را به جامعه منتقل سازیم.