Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2020 /  پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برای رهایی کافیست که به خود باور داشته باشیم و خود را سازماندهی کنیم.

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی به خود باور داشتن.

خودرهاگری یعنی به خود باور داشتن.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

خودرهاگران: به صورت سازمان یافته و قدرتمند به فاز تهاجمی وارد شویم.

برای آزادی باید بها پرداخت، هیچ ملتی بدون فداکاری از بند ذلت و فقر و استبداد رها نشده است. برای برخورداری از حقوق بشر، آزادی و مردمسالاری باید که خطر بپذیریم و وارد میدان مبارزه شویم. با خرد، متحد و به گونه ای سازمان یافته.