Error: Feed has an error or is not valid



 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

ایرانی‌، تو ناجی ایرانی‌

نجات بخش من خودم هستم.
نجات بخش تو خودت هستی‌.
نجات بخش ما خودمان هستیم.

نجات بخش شما در درون شماست، در انتظار باورتان به خودتان.

نجات بخش شما در درون شماست،
در انتظار باورتان به خودتان.

خودرهاگری یعنی تحول را از درون خویش شروع کردن.

خودرهاگری یعنی عشق به انسان را در وجود خویش درونی کردن.

خودرهاگری یعنی تغییر را از خود آغاز کردن.

خودرهاگری یعنی تغییر را از خود آغاز کردن.

به قدرت خود باور بیاور.

چگونه باشم؟ به قدرت خود باور بیاور.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا به قدرت جمعی خود پی نبرده ایم.

زیرا به قدرت جمعی خود پی نبرده ایم.

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا به توان خود باور نداریم.

زیرا به توان خود باور نداریم.

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

خودسازماندهی یعنی…

خودسازماندهی یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که در کنارهم از منافع خویش دفاع می کنیم.

خودسازماندهی تلاش هدفمند شهروند عادی است برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل دستگاه سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.

خودسازماندهی تلاش هدفمند شهروند عادی است برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی در مقابل دستگاه سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.