Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2020 /  چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

عمر کوتاهتر از آن است که بتوانی هم از زیر بار مسئولیت انسانی خود فرار کنی و هم احساس خوشبختی کنی.

عمر کوتاهتر از آن است که بتوانی هم از زیر بار مسئولیت انسانی خود فرار کنی و هم احساس خوشبختی کنی.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

جامعه انسانی حاصل درک ضرورت خوشبختی دیگری برای تامین خوشبختی خویش است.

جامعه انسانی حاصل درک ضرورت خوشبختی دیگری برای تامین خوشبختی خویش است.

خودرهاگران در چند کلمه

• انسان مداری به عنوان پایه ی فکری.
• قدرت اجتماعی به عنوان زیر بنای عملی.
• جامعه ی انسانی به عنوان هدف و منظور.

هدف خودرهاگران

هدف خودرهاگران • ساختن جامعه ی انسانی هدف ماست. جامعه ای که در آن ثروت و قدرت توسط مردم و به طور مستقیم اداره می شود. هر فرد در تعریف خود از خوشبختی آزاد است.  

بگذارید حقیقت را گفته باشیم

آن بخش از تاریخ بشر را که در آن آزادی و عدالت و اندیشه ورزی وجود دارد، هیچ انسان دروغگو، ترسو و مسئولیت گریزی نساخته است. حاصل رنج و مبارزه و کار انسان های آگاه، شجاع و مسئولیت پذیر بوده است.

خودرهاگری یعنی رهایی یافتن از آن چه که ما را قادر می سازد ضمن درک بدبختی واقعی خود و سایرین، احساس خوشبختی دروغین داشته باشیم.

خودرهاگری یعنی رهایی یافتن از آن چه که ما را قادر می سازد ضمن درک بدبختی واقعی خود و سایرین، احساس خوشبختی دروغین داشته باشیم.

آیا فرد به تنهایی می تواند مشکلاتش را حل وفصل کند؟

رعایت فردیت فرد و ضرورت کنش جمعی نه تنها با هم در تضاد نیستند، بلکه تکمیل گر یکدیگر هستند.

چرا تغییر از پایین، یعنی خودآگاهی و خودسازماندهی مردم، لازم است؟

خط استراتژیک سازمان خودرهاگران برای تغییرات در ایران بر اساس بنیان گذاشتن قدرت اجتماعی است. یعنی تقویت خودآگاهی و خودسازماندهی اجتماعی مردم. اما چرا؟

رهایی ما در پایبندی به اخلاق است

ما کامیابی خویش را فقط در صورتی قابل تحقق می دانیم که با خود و با همیاران و با مردم صادق باشیم، دروغ نگوییم، اغراق نکنیم، شفاف باشیم، به دیگری احترام بگذاریم و نقد و انتقاد سالم را پذیرا باشیم.