Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
3 July 2020 /  جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

زندگی چیست؟

زندگی می تواند فرصتی باشد برای فکر کردن و کارکردن بر مشکلات بشری با هدف پایان بخشیدن به درد و رنج انسانها.

زندگی بی شک در خوش بودن های کوتاه و گذار و تکراری و کلیشه ای محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟

زندگی بی شک در خوش بودن های کوتاه و گذار و تکراری و کلیشه ای محدود نمی شود. در ورای این باید چیز دیگری باشد. این طور نیست؟

رادیو اتحاد: خوش آمدید

خوش آمدید – سروده و دکلمه ای از کاوه آهنگر