Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 March 2021 /  سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

هشدار – مراحل قابل پیش بینی در ۴۸ ساعت آینده

استقرار حکومت نظامی اعلام نشده در شهر همراه با حضور تهاجمی هواداران رئیسی

چند نکته درباره ی روزی که شورش ها آغاز می شود.

مراکز حکومتی را تصرف کنید.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: حتی اگر در دسته های عزاداری شرکت نمی کنیم به خیابان ها بیاییم.

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
حتی اگر در دسته های عزاداری شرکت نمی کنیم به خیابان ها بیاییم.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا: با یک حرکت همگانی و قدرتمند می توانیم به خیابان ها بیاییم و آن قدر بمانیم تا بروند.

یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۱- عاشورا
با یک حرکت همگانی و قدرتمند می توانیم به خیابان ها بیاییم و آن قدر بمانیم تا بروند.

عاشورای سال ۹۰: راهکارها و روش های مبارزات

عاشورایی دیگر در راهست. می توان این روز را به یک روز سرنوشت ساز تبدیل کرد. می توان قدرت مردم معترض ایران را نشان داد و ضعف رژیم را در مقابل خشم مردم آشکار ساخت. برای این منظور باید اقدام به سازماندهی کرد.