Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 March 2021 /  سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

سرنگونی رژیم در گرو آموزش دانش سازماندهی و خود سازماندهی ست!

تنها بدیل رهایی بخش مردم ایران از چنگال استبداد دینی رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی سازماندهی و خود سازماندهی صنفی است.

آیا اپوزیسیون به این کار مشغول است؟

کارگر و دانشجو و کارمند و معلم چگونه باید بدانند که روش مناسب برای سرنگون سازی این رژیم غارتگر و آدمکش کدام است؟ آیا این وظیفه ی اپوزیسیون نیست که این آگاهی و آموزش های جزیی مربوط به این روش را میان مردم پخش کند؟ آیا اپوزیسیون به این کار مشغول است؟

شانزده آذر: فرصتی دوباره

۱۶ آذر امسال نیز فرصتی دوباره است تا دانشگاه، طبیعت غیرقابل گریزش را نشان دهد و کم و بیش نشان خواهد داد اما در این مسیر با موانعی روبروست که در زیر به آن خواهیم پرداخت.

خودرهاگران: حفاظت از جایگاه دانشجو و دانشگاه وظیفه دانشجویان است

دانشجویان می توانند با خودسازماندهی در سطح دانشگاه و نیز بین دانشگاه ها برای رویارویی با فشارهای حاکمیت آماده شوند.

دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به احمدی نژاد: بیا بیا ….

تمامی کلاس های درس را تعطیل کنید. ,… برای همه این کارها برنامه ریزی کنید، سازماندهی کنید، پیش بینی کنید و بخصوص شجاع و نترس باشید