Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2022 /  پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

فرایند برون رفت از بن بست انفعال کنونی

پس از همفکری و مشورت و تصمیم گیری مشترک اینک با جمع جدید خود اقدام به کارهای تازه ای کنید.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

چرا دچار انفعال هستیم؟ زیرا دانش و فن مبارزه را فرا نگرفته ایم و در این باره در ابهام و ناآگاهی و حدس و گمان هستیم.

چرا دچار انفعال هستیم؟
زیرا دانش و فن مبارزه را فرا نگرفته ایم و در این باره در ابهام و ناآگاهی و حدس و گمان هستیم.

گام دوم: فرهیخته سازی جامعه

گسترش دانش و علم و تقویت فرهنگ در سایه ی دمکراسی

پیشنهاد روش و راه تغییر بنیادین و درازمدت جامعه

دستیابی به جامعه ی انسانی:

۱- باور به انسان مداری ۲- خودسازماندهی اجتماعی

شُکرانه

شکرانه ء بازوی توانا //
بگرفتن دست ناتوان است

ایران کی آزاد می شود؟

وقتی تو حرکت کنی. همفکری، تصمیم گیری، تقسیم کار و اجرای دسته جمعی تصمیم.

از کجا می توان دانش سازماندهی را یاد گرفت؟

پرسش:
از کجا می توان دانش سازماندهی را یاد گرفت؟
پاسخ:
منابع زیاد است از جمله:
رادیو اتحاد www.radioetehad.com

سایت سازماندهی www.sazmandehi.org
سایت خودرهاگران www.khodrhagaran.org

فلسفه وجودی خودرهاگران

فلسفه وجودی خودرهاگران:
ما برآنیم تا آگاهی و دانش خودرهایی از بندهای درون را به فرد و خودرهایی از بندهای ساختارها را به جامعه منتقل سازیم.

ماموریت خودرهاگران

ماموریت خودرهاگران:
ماموریت ما نجات ستمدیده از ستم نیست، بلکه آگاه کردن او بر این نکته است که نجات او از ستم، وظیفه ی خودش است و در این راستا دانش مبارزه را به او می آموزیم.