Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 October 2020 /  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

جمع های دو-سه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.

در صف اتوبوس و مترو و در تاکسی و… مردم را دعوت و تشویق به شجاعت و حرکت کنید.

در صف اتوبوس و مترو و در تاکسی و… مردم را دعوت و تشویق به شجاعت و حرکت کنید.

دعوت به همکاری با رادیو اتحاد به عنوان خبرنگار افتخاری

از کلیه هموطنانی که علاقمند هستند تا با ما به عنوان خبرنگار افتخاری همکاری کنند خواهشمندیم که با این آدرس تماس بگیرند: radioetehad@yahoo.com

خودرهاگران: ما به سراغ دیگری برویم و کار جمعی را شروع کنیم

کار سازمان یافته یعنی کار جمعی هدفمند. یعنی بدانیم که وقتی چند نفری به خیابان رفتیم چه می خواهیم بکنیم. یعنی بدانیم چگونه می خواهیم سایرین را به مبارزه دعوت کنیم. یعنی بدانیم حاضران در خیابان را چگونه هدایت کنیم.