Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
7 July 2020 /  سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

خودرهاگران: نگویید رهاساختن این ملت دشوار است، به فکر رهایی خود باشید.

به هر کس و هر چیز که می خواهید اعتقاد داشته باشید، اما قبل از آن، به خود اعتقاد داشته باشید.

حقارت دنیای ترسو کجا، بی نهایت جهان دلاور کجا!

حقارت دنیای ترسو کجا، بی نهایت جهان دلاور کجا!

آواز ِ برف در شب ِ یلدا

تا آزادی را آزاد، //

کشورداری ی ایرانی را //

گیتی گردان ِ نگین ِ نگاه ِ هر نگار گردانیم //

تا ایران ِ تو ایران ِ ما، ایران ِ همه، //

به کهکشان ِ شیری، شیر رساند.

خودرهاگران: به صورت سازمان یافته و قدرتمند به فاز تهاجمی وارد شویم.

برای آزادی باید بها پرداخت، هیچ ملتی بدون فداکاری از بند ذلت و فقر و استبداد رها نشده است. برای برخورداری از حقوق بشر، آزادی و مردمسالاری باید که خطر بپذیریم و وارد میدان مبارزه شویم. با خرد، متحد و به گونه ای سازمان یافته.

خودرهاگران: آزادی بها دارد چه بدانیم، چه ندانیم

بسیاری می پرسند ایران کی آزاد می شود؟ فقط یک نفر پاسخ را می داند: شما. هر روزی که احساس کردید برای مبارزه ترس را کنار گذاشته اید آن روز، آزادی ایران آغاز می شود.

خودرهاگران: غیرت یعنی تبلور بخشیدن به درک ضرورت تغییر

بچه های دلاور آذربایجان غیرت ما را خطاب قرار دادند: یعنی انسانیت خفته ی درون ما را. این پیام را دریابیم.