Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
21 February 2020 /  جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸

آیا در جامعه ای مانند ایران امید به استقرار دمکراسی در آینده وجود دارد؟

استقرار دمکراسی نیاز به بستر مناسب دارد و این بستر را افرادی پدید می آورند که ارزش ها و رفتار دمکراتیک را در خود درونی کرده اند و به کار می بندند.