Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 October 2020 /  جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

این موقعیت مردم ایران است. برای پایان بخشیدن به این ذلت روزانه، خودسازماندهی کنیم و آماده باشیم.

این موقعیت مردم ایران است. برای پایان بخشیدن به این ذلت روزانه، خودسازماندهی کنیم و آماده باشیم.

آری می توانیم…

می توانیم یک عمر ناله و زاری کنیم و می توانیم هم یک روز بجنگیم و رها شویم. انتخاب با ماست.

می توانیم یک عمر در خفت و ذلت زندگی کرده و خود را فریب دهیم و می توانیم هم یک روز صداقت و با خود روراست بودن را پیشه کرده و رها شویم. انتخاب با ماست.

آری می توانیم…
می توانیم یک عمر در خفت و ذلت زندگی کرده و خود را فریب دهیم و می توانیم هم یک روز صداقت و با خود روراست بودن را پیشه کرده و رها شویم. انتخاب با ماست.

جبهه ی خود را انتخاب کنید

جبهه ی خود را انتخاب کنید:
• بی تفاوتی و ذلت و حقارت
• یا مسئولیت پذیری و شرافت و افتخار.

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.

برمبنای خرد انسانی خود، ما ذلت زندگی معمولی در کنار سلطه ی ستمگر را بر جان نمی خریم.

برمبنای خرد انسانی خود، ما ذلت زندگی معمولی در کنار سلطه ی ستمگر را بر جان نمی خریم.

از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

در نبود آزادی هر لذتی توام با ذلت است، پس دل به این خوش نداریم که از زندگی خود لذت می بریم. این فقط وجه زیبای موضوع است. وجه زشت آن همانا خفت و نکبت بردگی است. از واقعیت ها فرار نکنیم. مثل انسان های بالغ در مقابل آن چه هست عمل کنیم. از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

خودرهاگران: برای شکستن زنجیرهای بردگی اراده کنیم

با در نظر گرفتن خود چون حلقه ای در زنجیره ی تاریخ ایران می توانیم به نقش خود در تغییر مسیر سیاه تاریخ کنونی ایران پی بریم و با دلاوری و آگاهی مسئولیت خویش را در این باره بر عهده بگیریم.

خودرهاگران: مبارزه در راه آزادی برای انسان و انسانیت است نه برای نفع فردی.

هیچ ملتی آزادی خود را بدون مبارزه و فداکاری به دست نیاورده است و در مورد ایران نیز استثنایی و جود ندارد. آزادی بها دارد و گاهی بسیار سنگین.

خودرهاگران: به صورت سازمان یافته و قدرتمند به فاز تهاجمی وارد شویم.

برای آزادی باید بها پرداخت، هیچ ملتی بدون فداکاری از بند ذلت و فقر و استبداد رها نشده است. برای برخورداری از حقوق بشر، آزادی و مردمسالاری باید که خطر بپذیریم و وارد میدان مبارزه شویم. با خرد، متحد و به گونه ای سازمان یافته.