Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 February 2020 /  شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

خودرهاگران: ایجاد یک رسانه سیاسی مستقل

یکی از وظایف مهم اپوزیسیون ایجاد یک رسانه مستقل است که باید در اختیار نیروهای مختلف سیاسی باشد و بتواند به عنوان ابزار آگاهی رسانی و آموزشی عمل کند.