Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 May 2020 /  چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹

بستر مناسب برای رشد مبارزات کارگری

باید بتوان به کارگران یاری داد که شبکه های ارتباطاتی خویش را فعال ساخته و با شکل دهی به اتحادیه های کارگری رسمی یا غیر رسمی در صدد باشند که به طور جمعی از حقوق خویش دفاع کنند.