Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 September 2020 /  دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

وقتی از سر ترس یا تنبلی به آن چه که می دانیم درست است نمی پیوندیم راه رشد را بر خود می بندیم.

وقتی از سر ترس یا تنبلی به آن چه که می دانیم درست است نمی پیوندیم راه رشد را بر خود می بندیم.

سازماندهی مردمی

سازماندهی مردمی گام اصلی بنای جامعه ی انسانی است.

سازماندهی مردمی چارچوب رشد مسئولیت پذیری توده هاست.

سازماندهی مردمی چارچوب رشد مسئولیت پذیری توده هاست.

گام نخست: تغییر سیاسی از استبداد به دمکراسی

مردمسالاری برای تامین نهادینه ی آزادی ها در جامعه است که عبارتند از : آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی اندیشه و غیره

سازماندهی اجتماعی

قدرت اجتماعی توان سازمان یافته ی مردم است برای به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق مدیریت خرد و کلان جامعه در یک مسیر درازمدت.

هر ارزشی برای ما تا زمانی ارزش دارد که در مسیر رشد و تعالی انسانیت باشد.

هر ارزشی برای ما تا زمانی ارزش دارد که در مسیر رشد و تعالی انسانیت باشد. هر چه که باعث کند شدن این رشد و مانع از این تعالی شود باطل است. هر چه که باشد.

کودک ۲ ساله !!

کاوه هردم می ستاید آن مربیهای او //
کان بباشند افتخار سازمان خودرها

خودرهاگری: فرایندی پویا و پایان ناپذیری

وقتی من و شمای ایرانی، در داخل یا خارج، در همین سال ۱۳۹۰، اراده می کنیم که با رهایی از بندهای درون، که ما را ضعیف و ناتوان جلوه می دهد، آغاز گر حرکت درچنین مسیری باشیم و به خودباور داشته باشیم، می توانیم حدس بزنیم که روزی در جایی از این هستی بیکران، وجدان ما شاد و شعور ما مفتخر خواهد بود که در ساختن آن جهان پرشکوه نقشی داشته است.

وقتی جان را فدای آرمان فکری خویش می کنیم تا حد بی نهایت اندیشه رشد می کنیم.

وقتی جان خویش را فدای آن چه فکرمان می طلبد نمی کنیم، در حد یک جسم کاهش پیدا می کنیم. و وقتی جان را فدای آرمان فکری خویش می کنیم تا حد بی نهایت اندیشه رشد می کنیم.   

نگرشی بر زیربنای اقتصادی طبقات اجتماعی در ایران

هرچند مردم سازماندهی لازم را دراین برهه برای مقابله با حاکمیت متجاوز را ندارند، اما به ترتیب با دلسوزی و نزدیکی افراد عادی به بدنه اپوزیسیون، صف مقاومت همه گیر شده و عملاً به نبردی بین خیر و شر تبدیل خواهد شد. در چنین وضعیتی، شخصیت های کاریزماتیک در ابعاد و واحد های متوسط ، مقبولیت اجتماعی بسیار مناسبی خواهند داشت .