Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
24 September 2020 /  پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹

از باور‌های خودرهاگران

انسان برتر از هر پدیده ای در هستی شناخته شده است.

خودرهایی زمینه و پیش شرط رهایی است.

از باور‌های خودرهاگران: خودرهایی زمینه و پیش شرط رهایی است.

دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

از باور‌های خودرهاگران: دلاوری همسان عقل برای رهایی از بندهای درون و بیرون لازم است.

مسیر تکامل جامعه ی مطلوب در رهایی انسان از هر آن چیزی است که انسانی نیست.

از باور‌های خودرهاگران: مسیر تکامل جامعه ی مطلوب در رهایی انسان از هر آن چیزی است که انسانی نیست.

سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.

سازماندهی مردمی پیش شرط رهایی از ستم طبقاتی است.

رهایی درگرو این است که به هم نزدیک شویم، که با هم همکاری کنیم.

رهایی درگرو این است که به هم نزدیک شویم، که با هم همکاری کنیم.

آیا می خواهی از بند جمهوری اسلامی رها شوی؟

پس در صدد کار جمعی با دیگران باش!

سفارش های خودرهاگران به هموطنان

با کار جمعی و ساختن تیم های شهروندی در مسیر پایان دادن به عمر رژیم تلاش کنیم.

خودرهاگری فرایند رهایی از بندهای استبداد و استثمار است: به طور فردی در درون خویش و به طور جمعی در جامعه.

خودرهاگری فرایند رهایی از بندهای استبداد و استثمار است: به طور فردی در درون خویش و به طور جمعی در جامعه.

رهایی از برده داری فکری زمینه ی آزادی شماست.

رهایی از برده داری فکری زمینه ی آزادی شماست.