Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۱۸ فروردین ۱۳۹۹پخش زنده رادیو اتحاد
6 April 2020 /  دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

آیا برای خودرهاگری باید به سازمان شما پیوست؟

افراد عقل و اراده ی خود را ترکیب می کنند و جمع را تشکیل می دهند و ازطریق کنش جمعی سازمان یافته و هدفمند به پیش می روند. این خود شهروندان هستند که با تکیه بر آگاهی و سازماندهی راه درست را پیدا کرده و در آن به پیش می روند.