Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
15 August 2020 /  شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

کارکرد احزاب سیاسی در شرایط فعلی ایران – کورش عرفانی

تا هنگامی که مردم به حمایت مشخص، آگاهانه و مستقیم از احزاب نپردازند آن میزان از قدرت سازمان یافته که برای کنار زدن رژیم کنونی لازم است شکل نمی گیرد. ممکن است که خشم وفقر و نابرابری و ظلم چنین توانی را به صورت بالقوه در جامعه شکل بخشیده باشد، اما تبدیل این توان به قدرت و آن گاه مدیریت قدرت و سپس، به ثمر رساندن تلاش ها رخ نخواهد داد.

انقلابی توسط توده های ناآگاه از یک رژیم استبدادی به یک رژیم استبدادی دیگر ره می برد.

انقلابی توسط توده های ناآگاه از یک رژیم استبدادی به یک رژیم استبدادی دیگر ره می برد.
این تنها با کارخودسازمان یافته ی افرادی آگاه و قادر به تشخیص است که حرکتی سازنده می تواند ما را به سوی دمکراسی پیش برد.

خودرهاگران چه سفارش می کنند

همدیگر را دریافته و با هم کار جمعی کنیم.