Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 May 2022 /  یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

قدرت اجتماعی چیست؟

قدرتی است که از مجموع توان نهادهای سازمان یافته ی شهروندی به وجود می آید و از حقوق مردم دفاع می کند.

فرق دمکراسی از بالا و از پایین چیست و قدرت اجتماعی چه نقشی در آن دارد؟

دمکراسی از بالا فاقد خصلت اجتماعی است، یعنی ریشه در مشارکت نهادینه و تمرین شده ی مردمی ندارد، در حالی که دمکراسی از پایین حرکتی است گام به گام که از طریق تجربه ی عملی مدیریت جامعه توسط مردم از سطوح خرد و حوزه های کوچک شروع شده و به بالا می رود.

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و هفتم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و هفتم

دکتر کورش عرفانی

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
قسمت بیست و هفتم: وقتی نمی دانیم تحقیق می کنیم.

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و پنجم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت بیست و پنجم

دکتر کورش عرفانی

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
انعطاف پذیری فکری

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و چهارم

برنامه کاوشگری جامعه قسمت بیست و چهارم –

دکتر کورش عرفانی –

ریشه های اجتماعی استبداد زدگی
انعطاف پذیری فکری: ویژگی ها (۱- سعی نکنید همیشه حق داشته باشید.)

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت نوزدهم

برنامه کاوشگری جامعه – قسمت نوزدهم دکتر کورش عرفانی موضوع: ریشه های اجتماعی استبداد زدگی مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی: فرق بین مفاهیم هم خوان و اصول درک شده – تلویزیون پارس

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت شانزدهم

برنامه کاوشگری جامعه ریشه های اجتماعی استبداد زدگی -قسمت شانزدهم دکتر کورش عرفانی موضوع: ویژگی دیگری از تفکر انتقادی و مقایسه آن با تفکر عادی

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت پانزدهم

برنامه کاوشگری جامعه ریشه های اجتماعی استبداد زدگی -قسمت پانزدهم دکتر کورش عرفانی موضوع: ویژگی تفکر انتقادی و مقایسه آن با تفکر عادی      

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت چهاردهم

برنامه کاوشگری جامعه ریشه استبداد زدگی، قسمت چهاردهم موضوع: نقش تفکر انتقادی در فرهیختگی فرد دکتر کورش عرفانی – تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com        

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم

کاوشگری جامعه کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت سیزدهم موضوع: تفکر انتقادی در آموزش و پرورش نوین دکتر کورش عرفانی در تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com