Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
4 July 2020 /  شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

چرا مبارزه کنم؟

برای این که به عنوان انسان، آزاد زندگی کنی.

با وجدان های ایران متحد شوید – کورش عرفانی

قبل از این که به هر ایده آل سیاسی و مکتبی و حزبی بخواهیم برسیم باید دست در دست هم، کرامت انسانی خود را تامین کنیم.